Sunday, November 09, 2008

Description of Ambarisha's bhakti

Srimad Bhagavatham: 9.4.18 - 9.4.20

sa vai manaH kR^iShNapadAravindayorvachAMsi vaikuNThaguNAnuvarNane
karau harermandiramArjanAdiShu shrutiM chakArAchyutasatkathodaye

mukundali~NgAlayadarshane dR^ishau tadbhR^ityagAtrasparshe.a~Ngasa~Ngamam
ghrANaM cha tatpAdasarojasaurabhe shrImattulasyA rasanAM tadarpite

pAdau hareH kShetrapadAnusarpaNe shiro hR^iShIkeshapadAbhivandane
kAmaM cha dAsye na tu kAmakAmyayA yathottamashlokajanAshrayA ratiH


A translation from vedabase.

No comments: