Wednesday, June 11, 2008

Gajendra Moksham

Hari Om!

vAgarthAviva sampR^iktau vAgarthapratipattaye |
jagataH pitarau vande pArvatIparameshvarau ||


A post on Gajendra Moksham.

No comments: