Sunday, January 28, 2007

Sridakshinamurtistotram Stotram (Part XI) at Advaitin -- Conclusion

Shri V. Subrahmanian concludes his beautiful exposition of Sri Dakshinamurthy Stotram in his Part XI. Here, he explains the 10th shloka, the phala sruti, of the stotra:


sarvAtmatvamiti sphuTIkRRitamidam yasmAdamuShmin-stave
tEnAsya shravaNAt tadartha-mananAt dhyAnAccha sankIrtanAt |
sarvAtmatva-mahA-vibhUti-sahitam syAdIshvaratvam svataH
siddhyEt tat punaraShTadhA pariNatam chaishvaryam-avyAhatam ||


Here is the link to previous ones.

No comments: